• Koncepcja pracy

    Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

    w latach 2016 – 2020

    Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

    • Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
    • Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270)
    • Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. Nr 165, poz. 977)
    • Dokumenty wewnątrzszkolne: Statut Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Program Wychowawczy SP-3, Program Profilaktyki SP-3
    • Sprawozdania z pracy szkoły, w tym: z pełnionego nadzoru pedagogicznego, z ewaluacji zewnętrznej w 2014 r., z ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły w latach 2010 – 2015;
    • Koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły przygotowaną do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.

     

    1. Diagnoza aktualnego stanu

     

    Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, działająca od 1920 r., jest placówką nowoczesną i przyjazną uczniom. W jej murach uczy się obecnie 770 uczniów, z których każdy ma szansę na wszechstronny rozwój w odpowiedniej atmosferze. Uczniowie uczą się w 34 oddziałach w tym w 4 oddziałach przedszkolnych.

     

    Organizacja pracy placówki:

    Szkoła liczy 21 izb lekcyjnych, salę gimnastyczną, salę rekreacyjno – sportową, salę zabaw. Nauka odbywa się w systemie dwuzmianowym. Szkoła jest wciąż doposażana w nowoczesne środki dydaktyczne, pozyskiwane również poprzez realizację projektów unijnych. W SP-3 jest już dziewięć sal lekcyjnych wyposażonych w tablice multimedialne, dwie pracownie komputerowe, skomputeryzowana, dobrze wyposażona biblioteka. W szkole są również gabinety terapii pedagogicznej i logopedii. Pomieszczenia szkoły są w dobrym stanie technicznym.

    W szkole funkcjonują trzy świetlice: szkolna dla klas I-VI, szkolna dla dzieci z grup przedszkolnych i świetlica Stowarzyszenia Gniazdo. Ponadto w szkole działa stołówka szkolna. Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne wielofunkcyjne boisko z bieżnią i dwa place zabaw, które najmłodszym uczniom zapewniają ruch na świeżym powietrzu. Bezpieczeństwo  zostało zapewnione poprzez monitoring przy wejściu i zamykanie szkoły.

     

    Kadra:

    W placówce jest zatrudnionych 56 nauczycieli przedmiotów, pedagog szkolny, logopeda, bibliotekarz, terapeuta pedagogiczny.

    W szkole pracuje twórcza kadra pedagogiczna, zaangażowana w pracę, wychodząca naprzeciw potrzebom uczniów. Wszyscy nauczyciele stale doskonalą swój warsztat pracy i poszukują nowych rozwiązań. W szkole stosowane są nowatorskie działania, kształtujące prawidłowe funkcjonowanie we współczesnym świecie. Nauczyciele sięgają po najnowsze środki dydaktyczne, stosują nowoczesne metody pracy, na co dzień wykorzystują technologię informatyczną. Dzięki pomysłowości nauczycieli i uczniów kalendarz szkolny wzbogacił się o kolejne imprezy integrujące społeczność szkolną takie jak: Walentynki, Wiosenny Konkurs Talentów, obchody Dnia Pluszowego Misia oraz Dnia Europejskiego, umożliwiające uczniom prezentację własnych talentów, inicjatyw i pomysłów. Wszystkie działania sprzyjają kształceniu i wychowaniu młodego człowieka. Szkoła zapewnia uczniom warunki na miarę XXI wieku, dbając o ich wszechstronny rozwój, kształtowanie osobowości, wspieranie rodziców w wychowaniu.

     

    1. Rozwój szkoły

              

    Misja –  „Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia”

                    (łac: „Non scholae, sed vitae discimus”)

     

    Maksyma ta towarzyszy naszej szkole od 10 lat  i jest sprawdzonym mottem wszystkich podejmowanych działań. Powyższe słowa stanowią fundament działalności szkoły. Jeśli absolwent szkoły opuści ją w przeświadczeniu, że potrafi uczyć się, działać, współpracować, żyć – będzie to niewątpliwy sukces szkoły i jej uczniów. Aby ten cel osiągnąć, konieczne jest zaplanowanie rozwoju ucznia na danym etapie kształcenia, a to z kolei pociąga za sobą konieczność planowania oddziaływań środowiska szkolnego.

     

    Celem szkoły jest kształcenie i wychowanie człowieka tolerancyjnego, otwartego na świat, szanującego odrębność innych narodów z zachowaniem własnej  tożsamości i dziedzictwa kulturowego, przygotowanego do samodzielnego zdobywania wiedzy i pragnącego osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Znającego własną historię, rozumiejącego znaczenie życia w społeczności lokalnej, chroniącego przyrodę.

    Absolwent naszej szkoły, świadomy swoich mocnych i słabych stron, podejmując odpowiedzialne zadania będzie wytrwale zmierzał do ich realizacji. W razie trudności będzie umiał zwrócić się o pomoc do odpowiednich osób czy instytucji. Będzie dobrze przygotowany do nauki w gimnazjum.

    Podstawowym zadaniem szkoły i jej wszystkich pracowników jest stworzenie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, przygotowanie ich do społecznego partnerstwa, samodzielności, kształtowania i zmieniania zastanej rzeczywistości oraz wychowanie na ludzi nie tylko nowoczesnych i mądrych, ale także otwartych i wrażliwych na krzywdę i niesprawiedliwość.         

    Sposób  przekazywania  wiedzy,  kształtowania  umiejętności  i  postaw następuje w atmosferze przyjaźni, wzajemnego szacunku oraz zaufania i jest dostosowany do naturalnej aktywności ucznia.

     

    Wizja – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku jest placówką:

    • nowoczesną, dobrze wyposażoną i ciągle rozwijającą się,
    • przyjazną uczniom, wolną od przemocy rówieśniczej, zapewniającą bezpieczeństwo i właściwą atmosferę podczas pobytu dziecka w szkole,
    • dążącą do wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez rozwijanie indywidualnych zainteresowań, tworzącą warunki do ujawniania zdolności uczniów,
    • diagnozującą potrzeby uczniów, wspomagającą uczniów z trudnościami w nauce i organizującą pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
    • doskonalącą jakość kształcenia, nauczającą metodami aktywnymi,
    • prowadzącą różnorodne działania opiekuńcze,
    • wspomagającą rodziców w procesie wychowawczym,
    • dostosowującą program wychowawczy i program profilaktyki do zdiagnozowanych potrzeb środowiska szkolnego, wdrażającą do zdrowego stylu życia,
    • kształtującą postawę i osobowość zgodnie z modelem absolwenta SP-3,
    • włączającą i angażującą rodziców w życie szkoły,
    • posiadającą twórczą kadrę pedagogiczną, stale dokształcającą się i doskonalącą swoje umiejętności,
    • podejmującą działania integracyjne ze społecznością lokalną i współpracującą z różnymi instytucjami wspomagającymi jej działania.

     

    KONCEPCJA PRACY SZKOŁY w latach 2016 – 2020 zakłada:

     

    1. Zdobywanie wiedzy i umiejętności służących rozwojowi ucznia.
    2. Wspieranie ucznia zdolnego poprzez przygotowywanie go oraz zachęcanie do udziału w różnorakich konkursach zgodnie z jego zainteresowaniami.
    3. Zwiększenie liczby zachowań konstruktywnych w zakresie promowania zdrowego stylu życia – realizacja programów zdrowotnych, profilaktycznych i ekologicznych.
    4. Zmniejszenie liczby uczniów z niepowodzeniami szkolnymi oraz stwarzanie sytuacji i okazji do przeżywania sukcesów przez uczniów – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia w/g indywidualnych potrzeb ucznia.
    5. Realizację zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznych zawartych w orzeczeniach i opiniach uczniów.
    6. Naukę poszanowania innych kultur i zachowań wynikających z różnej tradycji narodowej.
    7. Skupianie starań nad najmłodszymi uczniami szkoły – wykorzystywanie miejsca zabaw, nowego placu zabaw, zapewnienie optymalnych warunków do pobytu dzieci młodszych w placówce.
    8. Kształtowanie prawidłowych postaw poprzez organizację i udział w uroczystościach i imprezach szkolnych – zgodnie z kalendarzem uroczystości oraz prowadzenie działalności charytatywnej.
    9. Kontynuowanie tradycji szkolnej.
    10. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka w oparciu o ogólny system wartości – realizacja programu wychowawczego i programu profilaktyki.
    11. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole w czasie przerw, w stołówce szkolnej, w toaletach szkolnych, eliminowanie wulgaryzmów i zachowań agresywnych.
    12. Współpracę ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

     

     

    MODEL ABSOLWENTA

     

    Absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku:

    • zna i stosuje zasady życia społecznego,
    • potrafi się uczyć,
    • dostrzega w nauce swoje szanse życiowe,
    • posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów,
    • jest otwarty, komunikatywny i kreatywny,
    • rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
    • szanuje tradycję własnej szkoły, tradycje i kulturę własnego narodu, a także innych kultur,
    • jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka,
    • cechuje go wysoka kultura osobista,
    • pamięta o przeszłości i jest przygotowany do życia w przyszłości,
    • dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia,
    • jest przygotowany do nauki na dalszym etapie edukacyjnym.

     

    GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY

     

    1. Działalność dydaktyczna

     

    Cele główne: Podniesienie jakości kształcenia. Umożliwienie uczniowi odniesienia sukcesu na miarę swoich możliwości.

     

    Zakładane zadania:

    1. systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów;
    2. analiza wyników zewnętrznych;
    3. promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych;
    4. wzmocnienie aktywności uczniów;
    5. umożliwienie uczniom dostępu do zajęć dodatkowych;
    6. zapewnienie  uczniom z trudnościami w nauce odpowiedniego wsparcia;

     

    Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

    1. analizowanie wyników klasyfikacji, wyników sprawdzianu po kl. VI i III; przygotowywanie programów naprawczych ujmujących umiejętności, które szczególnie słabo wypadły na sprawdzianie zewnętrznym klas VI oraz po sprawdzianie kompetencji uczniów klas III (analiza jakościowa i ilościowa);
    2. systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej; zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji podstawy programowej;
    3. formułowanie i wdrażanie wniosków do dalszej pracy wynikających z analizy osiągnięć uczniów w celu poprawy efektów kształcenia;
    4. wskazywanie metod i sposobów uczenia się; wdrażanie nowoczesnych metod podnoszących poziom nauczania i uaktywniających uczniów,
    5. wskazywanie uczniowi co opanował, a nad czym musi jeszcze popracować;
    6. organizowanie próbnych sprawdzianów;
    7. rozwijanie inicjatyw w kierunku:
     1. zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych;
     2. poszukiwania skutecznych form i metod pracy;
     3. mobilizowania uczniów do udziału w konkursach;
    8. uzyskiwanie coraz lepszych efektów kształcenia przez aktywniejszy udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych wynikających z propozycji lokalnych, ogólnopolskich;
    9. opracowywanie i poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców – organizowanie zajęć pozalekcyjnych w formie kół przedmiotowych, artystycznych (w tym muzycznych, plastycznych i tanecznych), sportowych oraz wspierających rozwój;
    10. stosowanie nowoczesnych metod nauczania ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących, technik multimedialnych, gier, zabaw;
    11. poszukiwanie sytuacji edukacyjnych poza szkołą (wycieczki, lekcje muzealne, zajęcia w terenie);
    12. indywidualizowanie pracy na lekcji, dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia;
    13. kontynuowanie tradycji dotyczącej Święta Szkoły i Festynu szkolnego jako dni prezentacji dorobku i osiągnięć uczniów;
    14. promowanie osiągnięć uczniowskich przez: wręczanie po I półroczu i na koniec roku odznaki Wzorowego Ucznia w kl. I-III, we współpracy z Organem Prowadzącym podział Funduszu Stypendialnego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki, we współpracy z Radą Rodziców ufundowanie nagrody za najlepsze wyniki w nauce i największe postępy w nauce; wyróżnienie tytułem ASY z SP-3 w dziedzinach: naukowej, sportowej, artystycznej i społecznej, uczniów klas VI wyróżnienie Srebrną – Honorową Odznaką Szkolną, wręczanie listów gratulacyjnych rodzicom uczniów klas VI;
    15. wypracowanie form i zasad dzielenia się sukcesem (prezentacje na forum klasy, szkoły);
    16. udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu deficytów rozwojowych i trudności w nauce (organizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, dydaktyczno-wyrównawczej i korekcyjno-kompensacyjnej oraz pomocy świetlicy szkolnej i pomocy koleżeńskiej);
    17. włączenie dzieci z problemami edukacyjnymi w pełny proces edukacyjny – edukacja włączająca;
    18. wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w nowoczesne środki dydaktyczne, w miarę dostępnych środków finansowych;
    19. zdobywanie nowych kwalifikacji oraz ciągłe doskonalenie nauczycieli w ramach WDN (w tym prowadzenie lekcji koleżeńskich).

     

    Realizacja powyżej omówionych celów i sposobów kształcenia:

    - ma pomóc uczniowi w podejmowaniu decyzji na miarę wieku,

    - będzie uczyć współpracy w zespole i współdziałania podczas realizacji celów,

    - ma rozwijać osobowość ucznia,

    - uczyć odpowiedzialności za siebie i innych.

     

     

    1.  Działalność wychowawcza, profilaktyczna  i opiekuńcza

     

    Cele główne: Wspieranie rodziny w działaniach wychowawczych i opiekuńczych. Prowadzenie działalności profilaktycznej.

     

    Zakładane zadania:

    1. eliminowanie przejawów agresji, przemocy;
    2. budowanie pozytywnego klimatu w szkole;
    3. rozwijanie postawy szacunku dla dobra, prawdy i piękna w świecie i w człowieku;
    4. rozwijanie umiejętności komunikowania się i współpracy;
    5. przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
    6. promowanie zdrowego stylu życia;
    7. kształtowanie postaw prospołecznych.
    8. rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły.

     

    Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

    1. rozpoznawanie na bieżąco problemów wychowawczych przez Zespół Wychowawczy;
    2. włączanie rodziców w tworzenie i realizację programu wychowawczego i profilaktyki; ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki, planów wychowawczo - profilaktycznych klas;
    3. tworzenie klasowych planów wychowawczo - profilaktycznych spójnych z Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktyki;
    4. prowadzenie działań wychowawczych, profilaktycznych, wzmacniających bezpieczeństwo uczniów w szkole, realizacja programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”;
    5. promowanie „Modelu Absolwenta”;
    6.  organizowanie i opieka podczas różnego rodzaju imprez i uroczystości organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą;
    7. współpraca z instytucjami i organizacjami stanowiącymi wsparcie szkoły i rodziny w działaniach wychowawczych i opiekuńczych (Policja, MOPS, Sąd rodzinny, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i inne);
    8.  udział uczniów, w tym pocztu sztandarowego, w różnych uroczystościach państwowych, na terenie szkoły i miasta – wychowanie w duchu patriotyzmu;
    9.  kształtowanie pozytywnego społecznie klimatu szkoły i właściwych relacji międzyludzkich: organizowanie imprez i uroczystości integrujących społeczność szkolną oraz promujących właściwe zachowanie;
    10.  w ramach promocji zdrowia oraz realizacji edukacji prozdrowotnej przystąpienie do programu „Szkoła Promująca Zdrowie”;
    11. zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzez ich udział w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, imprezach szkolnych i klasowych oraz podejmowanie inicjatyw uczniowskich;
    12.  zorganizowanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez spotkania tematyczne rodziców, zapraszanie specjalistów na spotkania zgodnie z potrzebami;
    13. realizacja programu wychowania komunikacyjnego w klasach I-III oraz prowadzenie edukacji dotyczącej przepisów ruchu drogowego przygotowującej uczniów do uzyskania karty rowerowej w klasie IV;
    14. organizowanie zajęć, imprez związanych z promocją zdrowego stylu życia; udział w akcjach „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole” i innych;
    15. współpraca wychowawcy z pedagogiem, dyrektorem szkoły i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
    16. rozwijanie samorządności uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim;
    17. organizowanie wycieczek, imprez o różnym charakterze związanych z bieżącymi potrzebami;
    18. współpraca z fundacjami oraz prowadzenie akcji charytatywnych.

     

    W tym obszarze będziemy:

    • realizować prawa ucznia, nauczyciela, rodzica,
    • wdrażać uczniów do współuczestniczenia w planowaniu i realizowaniu wielu zadań szkoły,
    • przeprowadzać demokratyczne wybory samorządu uczniowskiego i opiekunów samorządu uczniowskiego,
    • organizować pedagogizację rodziców – profilaktykę uzależnień, aktualne zagadnienia oświatowe,
    • prowadzić zajęcia specjalistyczne (reedukacyjne, logopedyczne, hamujące nadpobudliwość i agresję),
    • organizować zajęcia podczas ferii zimowych,
    • współpracować z Komendą Policji w Sulejówku i innymi instytucjami,
    • wspomagać uczniów w sferze psychicznej i emocjonalnej,
    • włączać rodziców do tworzenia i modyfikowania dokumentów prawa oświatowego,
    • poszukiwać nowych form projektów profilaktycznych, nowej formuły ich prowadzenia w formie alternatywnych form spędzania czasu wolnego: warsztatów, wycieczek itp. Zapraszanie do ich prowadzenia psychologów i pedagogów PPP;
    • prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i  profilaktycznej,
    • realizować program udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  dla wszystkich uczniów,
    • poprawiać bezpieczeństwo poprzez ciągłe rozpoznawanie niebezpiecznych miejsc w szkole,
    • zabiegać o instalację monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku,
    • prowadzić stały nadzór nad bezpieczeństwem uczniów, kontrola efektywności dyżurów,
    • kontrolować absencję uczniów na lekcjach,
    • organizować pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
    • organizować pomoc socjalną: dożywianie, wyprawki, stypendia socjalne, organizacja półkolonii,
    • organizacja stałych  miejsc informacyjnych poświęconych ekologii, zdrowiu i bezpieczeństwu.

     

    Realizacja powyższych zadań pomoże uczniom w:

    - nabyciu umiejętności w zakresie dawania i przyjmowania wsparcia,

    - nabyciu świadomości prawnej i umiejętności obrony własnej wartości,

    - poznaniu siebie,

    - nabyciu umiejętności nazywania i wyrażania uczuć,

    - nabyciu umiejętności odczytywania swoich stanów emocjonalnych,

    - udoskonalaniu zdolności przewidywania konsekwencji swojego działania.

     

     

    1. Organizacja i zarządzanie

     

    Cel główny: Zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania szkoły.

     

    Zakładane zadania:

    1. przestrzeganie przepisów prawa oświatowego i prawa pracy;
    2. doskonalenie procesu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
    3. prowadzenie prawidłowej polityki kadrowej,
    4. zapewnienie dobrych warunków bazowych,
    5. dalsze doposażenie szkoły w tablice multimedialne,
    6. doposażenie biblioteki i wyposażanie jej w nowości wydawnicze,
    7. kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
    8. przeprowadzenie termomodernizacji budynku szkoły i remontu ogrodzenia.

     

    Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

    1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w ramach planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na dany rok szkolny w oparciu o priorytety MEN i Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wnioski z nadzoru z ubiegłych lat, wyniki ewaluacji wewnętrznych, kontrolę, wnioski organów szkoły, własne obserwacje;
    2. delegowanie uprawnień zgodnie z kompetencjami poszczególnym pracownikom czy zespołom;
    3. realizowanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez uprawnione organy;
    4. prowadzenie wewnętrznej kontroli zarządczej;
    5. kontynuowanie polityki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami;
    6. gospodarowanie mieniem w sposób planowy i racjonalny;
    7. aktualizacja dokumentów zgodnie ze zmieniającym się prawem oświatowym;
    8. prowadzenie działań organizacyjnych sprzyjających wzmacnianiu bezpieczeństwa, promocji zdrowia, poprawie estetyki i funkcjonalności szkoły;
    9. pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych do realizacji zadań statutowych szkoły (środki od sponsorów, z tytułu prowizji, przystępowanie do projektów unijnych i innych, dzięki którym szkoła otrzyma pomoce, sprzęt, itp.);
    10. organizowanie szkoleń w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli oraz dofinansowywanie dokształcania i doskonalenia zgodnie z potrzebami szkoły;
    11. motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego i podejmowania innowacji;
    12. wspieranie i motywowanie nauczycieli, promowanie inicjatyw innowacyjności;
    13. ocenianie i nagradzanie efektów pracy, zgodnie z obowiązującym w szkole systemem motywacyjnym;
    14.  zapewnienie sprawnej komunikacji wewnętrznej pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi i organami szkoły poprzez:
     • zebrania Rady Pedagogicznej,
     • spotkania z Samorządem Uczniowskim, spotkania z wszystkimi uczniami w ramach szkolnych uroczystości,
     • spotkania z Radą Rodziców,
     • stronę internetową szkoły i tablicę ogłoszeń,
     • przyjęcia interesantów przez sekretariat, dyrektora szkoły,
     • spotkania z pracownikami administracji i obsługi,
     • kierowanie pism do właściwych komórek i osób,
     • pocztę elektroniczną;
    15.  usprawnienie komunikacji zewnętrznej – z osobami i instytucjami poprzez:
    • komunikację w trybie i na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego,
    • stronę internetową, tablicę ogłoszeń,
    • zebrania i spotkania z rodzicami, Radą Rodziców i innymi partnerami;
    1. zapewnienie ciągłości procesu dydaktycznego (systematyczne realizowanie podstawy programowej) np. zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i innych pracowników;
    2. konstruktywna współpraca z nauczycielami, uczniami i rodzicami, w trosce o dobre relacje interpersonalne; organizowanie spotkań wszystkich pracowników szkoły;
    3. wspieranie rodziców w procesie wychowania i nauczania;
    4. wzmocnienie roli rodziców w planowaniu pracy szkoły i realizacji jej zadań;
    5. pozyskiwanie sponsorów wycieczek, nagród dla laureatów konkursów;
    6. poprawa warunków lokalowych i bazy dydaktycznej szkoły:
    • stała poprawa infrastruktury sportowej,
    • dalszy remont sal lekcyjnych, korytarzy, klatki schodowej, toalet,
    • przeglądy bezpieczeństwa na placach zabaw,
    • pozyskanie środków na sprzęt multimedialny,
    • wzbogacenie sal lekcyjnych, świetlicy i gabinetów specjalistycznych o nowe środki dydaktyczne,
    • termomodernizacja budynku szkoły, przebudowa wejścia do szkoły,
    • remont ogrodzenia.

     

    W tym obszarze będziemy ponadto:

    • stosować demokrację zarządzania i współzarządzania (współpraca ze Związkami Zawodowymi),
    • włączać rodziców do współtworzenia dokumentów szkoły,
    • zacieśniać współpracę pomiędzy obligatoryjnymi i nieobligatoryjnymi organami szkoły.

     

     

    1. Współpraca z rodzicami. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym. Promocja szkoły.

     

    Cele główne: Włączanie rodziców w realizację zadań szkoły. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Prowadzenie polityki informacyjnej poprzez sprawny i skuteczny system pozyskiwania i obiegu informacji.

     

    Zakładane zadania:

    1. wykorzystanie zasobu środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju;
    2. wykorzystanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania;
    3. promowanie w środowisku potrzeby uczenia się;
    4. rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach życia szkoły – rodzice są partnerami szkoły.

     

    Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

    1. kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w lokalnym środowisku;
    2. czynne włączanie się w inicjatywy płynące ze środowiska;
    3. kontynuacja współpracy z innymi szkołami i placówkami oświatowymi;
    4. ustalenie sposobu gromadzenie informacji o absolwentach – wykorzystanie informacji w procesie edukacyjnym;
    5. czynna współpraca z rodzicami – współudział w podejmowaniu decyzji, zasięganie opinii w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach itp.
    6. przygotowywanie imprez środowiskowych np. organizacja festynu szkolnego,
    7. organizowanie i współorganizowanie imprez i uroczystości o zasięgu miejskim np. Wiosennego Konkursu Talentów;
    8. udział w akcjach, przedsięwzięciach i projektach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i krajowym;
    9. aktualizowanie strony internetowej szkoły i gazetek – sukcesy, wydarzenia szkolne;
    10. umieszczanie informacji o działaniach szkoły w prasie lokalnej;
    11.  informacja i promocja poprzez materiały poligraficzne;
    12. publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej;
    13. współpraca z instytucjami wspomagającymi proces wychowawczy.

     

    1. Podsumowanie i ewaluacja koncepcji

     

                „Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia”  ta łacińska maksyma stanowi fundament działalności naszej szkoły. Jeśli absolwent szkoły opuści ją w przekonaniu, że potrafi uczyć się, działać, współpracować i żyć – będzie to niewątpliwy sukces szkoły i jej nauczycieli. Aby ten cel osiągnąć, konieczne jest zaplanowanie rozwoju ucznia na danym etapie kształcenia, a to z kolei pociąga za sobą konieczność planowania oddziaływań środowiska szkolnego.

                Koncepcja pracy szkoły, to ogólne założenia prowadzące do osiągnięcia celów rozwojowych szkoły i ucznia. Jest ona ukierunkowana na systematyczne doskonalenie warunków, jakie szkoła stwarza na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów. Podmiotem wszelkich oddziaływań jest uczeń, który opuszczając szkołę reprezentuje określony w podstawie programowej zintegrowany system wiedzy, umiejętności i postaw.

                Koncepcja opracowana dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulejówku obejmuje wszystkie najważniejsze sfery działalności szkoły: edukację, wychowanie, opiekę, profilaktykę, poprawę bazy i organizacji. Pełne zrealizowanie przewidzianych zadań z pewnością zapewni szkole stabilność i spokojny rozwój.

                Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły będzie podlegała ewaluacji i zmianom zgodnie ze zmieniającym się prawem oświatowym i potrzebami szkoły. Przedstawiona koncepcja będzie uzupełniana, analizowana i modyfikowana. Wniesione podczas analizy spostrzeżenia i propozycje zmian stanowić będą podstawę do  modyfikacji Koncepcji Pracy Szkoły. Po czterech latach  zostanie przeprowadzona ewaluacja Koncepcji Pracy Szkoły przez zespół nauczycieli, a wnioski i rekomendacje będą podstawą do opracowania kolejnej Koncepcji Pracy Szkoły.