• RADA RODZICÓW

   • Prezydium Rady Rodziców wybrane w dniu 19.09.2017 r.:
    Przewodnicząca - Katarzyna Tutak-Żybura
    Wiceprzewodniczący - Norbert Gałecki
    Sekretarz - Monika Leśnik
    Skarbnik - Katarzyna Paluszkiewicz

    Przedstawiciele klas
    0 - Aneta Kraszewska
    1 - Hubert Matejak
    2 - Anna Kalinowska
    3 - Hubert Krasnodębski
    4 - Piotr Kożuchowski
    5 - Sylwia Pyszczak-Prachnio
    6 - Ewa Prostak
    7 - Jarosław Wróbel
    Skład Komisji Rewizyjnej- Marcin Wójcik, Marek Głowacki, Anna Kuśmierczyk

    Festyn szkolny wspierały w tym roku nastepujące firmy:
    1. GRETO - www.greto.pl
    2. ATIP - www.atip.pl
    3. B.T.Meble - www.bartnickimeble.pl
    4. Burmistrz Miasta Sulejówek - www.sulejowek.pl
    5. 1 W-wska Brygada Pancerna - www.1bpanc.wp.mil.pl
    6. COPIO.PL - www.copio.pl
    7. pi group - www.pigroup.pl
    8. Angol
    9. Bank Spółdzielczy w Halinowie - www.bshalinow.pl
    10. MWM Buchalter
    11. Uzimex
    12. SAWO-MET www.sawomet.pl
    13. Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka
    14. LOKALNA - www.elokalna.pl
    Dziękujemy


    "Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także do wnioskowania do innych organów Szkoły w tym zakresie."    fragment Statutu Szkoły rozdz. III

    Numer konta Rady Rodziców  Bank PKO SA I O/Sulejówek  67 1240 2148 1111 0000 3032 0792

     
    Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulejówku:
    1. wynajmuje: sale na zebrania, konferencje, uroczystości rodzinne, salę gimnastyczną, rekreacyjno- sportową.
    2. wypożycza: naczynia na przyjęcia.

    Sala rekreacyjno- sportowa.
             

     
    Ustalona przez Radę Rodziców składka bieżący rok za 1 dziecko: 80 zł
    Jednakże jesteśmy otwarci na wszelką pomoc, nawet tą najmniejszą, nie ograniczamy się tylko do tej kwoty. Bo każda złotówka przekazana na rzecz Rady Rodziców umożliwi poszerzenie naszej działalności o tą kwotę. Każdy rodzic może wpłacić dowolną wysokość składki.
    Finanse Rady Rodziców są jawne i każdy rodzic ucznia naszej szkoły może w każdej chwili się z nimi zapoznać.

     
    Kontakt z Radą Rodziców drogą elektroniczną: sp3radarodzic@gmail.com lub poprzez sekretariat szkoły.
     
    Kim jesteśmy?
    Rada Rodziców jest jednym z czterech statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski), działającym na mocy kilku ustaw, głównie na podstawie Ustawy o systemie oświaty. Jesteśmy organem niezależnym od władz szkoły i Rady Pedagogicznej, jednakże staramy się bardzo ściśle współpracować.
    Rada Rodziców składa się z przedstawicieli rodziców uczniów każdej klasy. Delegaci poszczególnych klas zostali wyłonieni w tajnych głosowaniach na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym. Najczęściej są to przewodniczący tzw. „trójek klasowych”.
    Każdy z członków Rady Rodziców pełni swoje funkcje społecznie - nie pobiera za swoje funkcje żadnego wynagrodzenia!
    Działalnością Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców czyli przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik oraz po jednym przedstawicielu każdego oddziału szkolnego. Prócz tego w skład Rady Rodziców wchodzi też trzyosobowa Komisja Rewizyjna.
    Naszą działalność szczegółowo reguluje Regulamin Rady Rodziców.
     
    Informacja dodatkowa od szkolnej Rady Rodziców
    Szanowni Państwo!
    Z każdej klasy w Radzie Rodziców uczestniczy jedna osoba z wybieranych na pierwszym zebraniu klasowym.
    Czym się zajmujemy?
    • opiniujemy i zatwierdzamy dokumenty przygotowane przez Dyrekcję szkoły, jak m.in. program wychowawczy szkoły
    • współuczestniczymy w planowaniu wydatków szkoły w zakresie środków zgromadzonych przez Radę Rodziców
    • staramy się pozyskać samodzielnie dodatkowe środki finansowe dla szkoły przez:
    - organizację Balu Sylwestrowego lub Balu Karnawałowego
    - organizację loterii fantowej podczas corocznego Festynu Szkolnego, w tym pozyskanie od firm i osób prywatnych przedmiotów i karnetów na usługi mające służyć jako fanty
    W ubiegłym roku szkolnym 2014/2015 na jubileuszowy XXV Festyn Szkolny Rada Rodziców szerzej włączyła się w organizację festynu. Wśród lokalnych przedsiębiorców udało nam się pozyskać trzech sponsorów. Były to:
    Sponsor Główny: firma ATIP,
    Sponsor Srebrny: firma J.W.Apartments,
    Sponsor Srebrny: firma KERBUD,
    dzięki którym m.in. wynajęte zostały „dmuchańce” dla dzieci oraz scena, na której trwały występy dzieci i licytacje prac plastycznych.
    Ponadto wsparły nas firmy: PROMO INFO (obsługa graficzna, wydruk materiałów informacyjnych), fotograf Kasia Makulec (dokumentacja fotograficzna festynu) oraz firma Pi Group (wydruk bannerów).
    Spotykamy się 4-5 razy w roku na zebraniach.
    Zachęcamy rodziców, którzy chcieliby włączyć się w działania Rady Rodziców, mają nowe pomysły lub doświadczenie czy kontakty, które pomogłyby nam jeszcze lepiej realizować nasze cele - serdecznie zapraszamy!